Yayınlarım

Serhat Ulağlı

Serhat Ulağlı - Yayınlarım

Yayınlar

Uluslararası İndexe giren dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Le Role de l'Exotisme Dans la Formation de L'image Turque, (Türk imajının oluşumunda egzotizmin rolü) STUDI FRANCESI, (AHCI İndexi ve SOCA Gurubu) İtalya. Şubat 2005- s.315-324
 2. La Maison et La Femme, Occidentalisaiton de la Turquie Dans un Roman de Yakup Kadri Karaosmanoglu, Publif@rme, İtalya, 2005. (Hakemli on-line dergi, http://www.publifarum.farum.it/n/02/ulagli.php)
 3. Emrah ERİŞ&Serhat ULAĞLI, Kültürel Ögelerin Basin Çevirileri ve Muhtemel Farkliliklar, Asos Journal, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 55, Ekim2017, s. 511-522

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabın da ( Proceedings) basılan bildiriler :

 1. Serhat ULAĞLI, “Fransız Yazınında Türk Ermeni İmgesi ve Ermeni Soykırım İddialarının Türk İmgesi Üzerine Etkisi”, Uluslararası I. Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Ekim 2003 s.37-50
 2. Serhat ULAĞLI, Ce Qu’est Ou n’est pas L’Imagologie, (İmgebilim Nedir Ne değildir), Uluslararası İmgebilim Sempozyumu/Symposium International d’Imagologie, Muğla Üniversitesi, Muğla 26-28 Nisan 2004, Cilt I, s.15-30
 3. Serhat ULAĞLI, Oryantalize Edilen Bir Yaşam Alanı Olarak Doğu, Resim ve Edebiyattaki Kimi Tipik Örnekler Üzerinden Resimdeki Ötekileştirme Stratejilerine İmgebilimsel Bir Yaklaşım, I. Buca Eğitim Fakültesi, Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 2005, s.260-269
 4. Serhat ULAĞLI, Batı Sinemasındaki Türk Kimliğine İmgebilimsel Bir Yaklaşım, VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 1-2 Haziran 2006, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, s.473-479
 5. Serhat ULAĞLI, İmgebilim Referansları Işığında Ermeni Soykırım İddiaları ve Batı Sineması, II.Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi, 7-8 Eylül 2006, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, s.279-285
 6. Serhat ULAĞLI, Bir Sanat Üreteci Olarak İmgesel Sermaye, -Olanı Olduğu Gibi Görmek, Bir İletişim Çözümlemesi-, International Symposium Emotional Intelligence and Communication, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, 7-9 Mayıs 2007, İzmir, s.305-313
 7. Serhat ULAĞLI, Approche Imagologique sur Les Stéréotypes Occıdentaux Et L’opinion Publique Turque Anti-Occidentale A Travers Les Romans Turcs Des XIX Et XX Siècles, la Méditerranée et la culture du dialogue, lieux de rencontre et de mémoire des Européens,
  P.I.E. Peter Lang S.A. Bruxelles 2008. s. 139-154
 8. Serhat ULAĞLI, “Kolektif ve Ben Kimliğinin Oluşumunda Örtük İmgeler” Edebiyat Fakültesi Dilbilim Dergisi XIX. 2009, C.1, s.139-159
 9. Serhat ULAĞLI Emperyalizm ve Terörizm Kıskacındaki İslam, Uluslararası Terörizm Konferansı-Küresel Barışa Bir Tehdit Olarak Terörizm 31 Ocak 2015 İstanbul
 10. Serhat ULAĞLI Algısal Kategorizasyonlar ve Dinsel Atıflar Işığında İslamofobi, İslamofobi ile Mücadele Stratejileri, Kültürel Kimlikler, Örtük İmgeler ve İdeolojiler, İstanbul Mayıs 2016, Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları, ISBN: 978-975-98076-9-6, S:126-128
 11. Serhat ULAĞLI & Merve EVREN; İslamofobi, İnsan ve Medya Üçgeni; İslamofobi ile Mücadele Stratejileri, Kültürel Kimlikler, Örtük İmgeler ve İdeolojiler, İstanbul Mayıs 2016, Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları, ISBN: 978-975-98076-9-6, S:167-174
 12. Emrah ERİŞ & Serhat ULAĞLI Recontextualization In News Titles: A Multilingual Study (12.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri:6 th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 2017

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 1. Serhat ULAĞLI& Hayriye Esra KUL, Folkloric Images As A Medium Of Intercultural Communication In Academıc Study On Cultur & Communicatıon, Motto Publication LLC, ABD 2022
 2. Toplumsal İnşa Süreci ve İletişimsel Paradigmalar, Editör Prof. Dr. Serhat ULAĞLI, Orhun Doğuş YILMAZ, Nobel Akademik Yayınevi, Ankara, 2020
 3. Kimlik İnşa Süreci ve İletişimsel Paradigmalar, Editör Prof. Dr. Serhat ULAĞLI, Orhun Doğuş YILMAZ, Nobel Nobel Akademik Yayınevi, Ankara, 2020
 4. Batı’da Öteki'nin Kültürel ve İdeolojik Dönüşümü Türkofobi ve İslamofobi, Efe Akademi Yayınları, 2017 İstanbul
 5. Siyasal Dalkavukluğun Retorik Anlatısı, Efe Akademi Yayınları, 2005 İstanbul 2015
 6. Düşünüyorum Çünkü Öyle İstendi, Siyasal Paradigmalar ve Kültürel Emperyalizm, Efe Akademi Yayınları, 2005 İstanbul 2014
 7. Prof. Dr. Serhat ULAĞLI, Orhun Doğuş YILMAZ, Marshall Mcluhan’ın Medyum Mesajın Kendisidir Teorisinin Yeni Medyada Sınanması: Twitter ve İnstagram Örneği, Toplumsal İnşa Süreci ve İletişimsel Paradigmalar, Editör Prof. Dr. Serhat ULAĞLI, Orhun Doğuş YILMAZ, Nobel Akademik Yayınevi Ankara 2020
 8. Prof. Dr. Serhat ULAĞLI, Orhun Doğuş YILMAZ, Kültür Endüstrisi ve Popüler Kültür Kavramlarının Ana Akım Paradigması ve Eleştirel Paradigma Bağlamında İncelenmesi, Kimlik İnşa Süreci ve İletişimsel Paradigmalar, Editör Prof. Dr. Serhat ULAĞLI, Orhun Doğuş YILMAZ, Nobel Akademik Yayınevi Ankara2020
 9. Les Stéréotypes Culturels Et Les Images Dans Le Cinéma, (Sinemada İmajlar ve Kültürel Stereotipiler), Recherches en littérature et civlisation européennes et hispano- américaines, Mélanges Gérard Brey, Presses universitaires de Franche- Comté, Besançon France 2009,
  (s.483–488 10)
 10. La Théorie de l’Imagologie et la Litterature, (İmgebilim ve Edebiyat) Typographie, Universitat d’Aviero, Aviero, Portekiz.2005 s.225–233
 11. Stereotipler 6. Bölüm; Ed, Orhun Doğuş YILMAZ, Kamuoyu Walter Lippmann, (Çeviri)
 12. Kendi Kendine Yeten Toplum 17. Bölüm; Ed, Orhun Doğuş YILMAZ, Kamuoyu Walter Lippmann, (Çeviri)

Uluslararası Yayın Editörlüğü:

 1. I. Symposium International d’Imagologie = I. Uluslararası İmgebilim Sempozyumu,
  a. Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla 2006, (2 cilt)
 2. II.Symposium International d’Imagologie,II. Uluslararası İmgebilim Sempozyumu, İslamofobi İle Mücadele stratejileri, Kültürel Kimlikler İdeolojiler ve Örtük İmgeler,İstanbul Mayıs 2016, Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları, ISBN: 978-975-98076-9-6
 3. Academic Studies On Cultur & Communicatıon, Motto Publication LLC, USA 2022

Düzenlediği Uluslararası Etkinlikler:

 1. I.Symposium İnternational d’İmagologie: Les Modalités de la Perception Dans les Représentations de l'Altérité/ Uluslararası İmgebilim Sempozyumu, Ötekinin Sunumlarındaki Algılama Biçimleri, 26–28 Nisan 2004 Muğla Üniversitesi
 2. Prof.Dr. Gerard DANOU, Paris VII Üniversitesi, FRANSA, Bir Hastalığın Anlatısı Tıp ve Edebiyat, 16.Kasım 2005, Muğla Üniversitesi
 3. Prof.Dr. Rosa Gali PELLEGRİNİ, Genova Üniversitesi, ĠTALYA, XVI.yy.dan günümüze Fransız Gezginlerin Gözüyle Türk İmgesi, 15.Kasım 2006 Muğla Üniversitesi
 4. II.Symposium İnternational d’İmagologie:Les idéologies, les identités culturelles et les stereotypes, II. Uluslararası İmgebiliiim Sempozyumu, İdeolojiler, Kültürel Kimlikler ve Stereotpler 25-27 Ocak 2013 İstanbul
 5. Uluslararası Terörizm Konferansı, Küresel bir tehdit olarak Terör, 2015. İstanbul

Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap :

 1. Verda, Motto Yayınevi, İstanbul 2020
 2. İletişim Çalışmaları, Editör Prof. Dr. Serhat ULAĞLI, Motto, İstanbul 2018
 3. Toplumsal İletişim Dili Olarak Kimlik, Editör Prof. Dr. Serhat ULAĞLI, Motto Yayınevi, İstanbul 2018
 4. Kişilerarası İletişim Güncel Yaklaşımlar ve Kuramsal Temeller, Editör Prof. Dr. Serhat ULAĞLI, Motto Yayınevi, İstanbul 2018
 5. İmgebilim “Öteki”nin Bilimine Giriş, Motto Yayınevi, İstanbul 2018 (2. Baskı)
 6. İslamofobi ile Mücadele Stratejileri, Kültürel Kimlikler İdeolojiler ve Örtük İmgeler.
  a. II.Symposium International d’Imagologie, Beykoz Belediyesi 2016
 7. İmage de l’Orient Turc dans la Littérature Française, les İdèes, les Stéréotypes et les Stratégies, İSİS, İstanbul 2007
 8. İmgebilim “Öteki”nin Bilimine Giriş, Sinemis, Ankara 2006
 9. Ötekinin Sunumunda Algılama Farklılıkları, I. Symposium International d’Imagologie
  Muğla Üniversitesi Yayınları, Muğla 2006
Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitapta Bölüm :
 1. Serhat ULAĞLI & Emrah ERİŞ İdeolojinin İletişim Dili Olarak İmgeler, İletişime Epistemolojik Bir Bakış, Motto Yayınları 2018
 2. Serhat ULAĞLI & Emrah ERİŞ, İnsanın İdeolojik İmgesi: Beden Politikası, Toplumsal
  a. İletişim Dili Olarak Kimlikler, Motto Yayınları 2018
 3. Serhat ULAĞLI, Kültürlerarası İletişim ve Etkileşim Aracı Olarak Folklorik Anlatıları, İmgelerarasılık ile Yeniden Okumak, s. 258 -280 Kişilerarası İletişim Güncel Yaklaşımlar ve Kuramsal Temeller, Editör Prof. Dr. Serhat ULAĞLI, Motto, İstanbul 2018
 4. Serhat ULAĞLI & Emrah ERİŞ, Kültürlerarasılık ve Çeviri İlişkisi s.302-312 Kişilerarası İletişim Güncel Yaklaşımlar ve Kuramsal Temeller, Editör Prof. Dr. Serhat ULAĞLI, Motto, İstanbul 2018
 5. Serhat ULAĞLI, Farlılıkların Doğurduğu Ortak Yaşamın Anlatısı: Korsan Çıkmazı ve Nezihe Meriç, III. Akyaka Edebiyat Günleri, Muğla Üniversitesi yayınları, Muğla Üniversitesi Basımevi, Muğla 2009, s.17-22 (Kitapta bölüm)
 6. Serhat ULAĞLI, Düşsel ve Anlık Bir Yolculuğun Anlatısı, Ruh Üşümesi ve Adalet Ağaoğlu, II. Akyaka Edebiyat Günleri, Muğla Üniversitesi yayınları, 2007, s.22–30 (Kitapta bölüm)

Ulusal dergilerde hakamli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Esra Üçok & Prof.Dr. Serhat ULAĞLI, Örgüt İçi İletişimin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Türkiye’deki Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma, Troy academy Dergisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2021
 2. Yazıcıoğlu, C., & Ulağlı, S. Akademisyenlerin Demografik Özelliklerinin Benlik Saygısına Etkisi. Management and Political Science Review, 2020
 3. Fransız Yazınında Türk İmgesi’, Ana Dili Dil ve Eğitim Dergisi, Tömer Ankara Üniversitesi, 27.sayı, 2002.
 4. Flaubert’in İzinde Bir Türk Romancısı: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’ Ana Dili Dil ve
  a. Eğitim Dergisi, Tömer Ankara Üniversitesi, 28. sayı 2003.
 5. Kiralık Konak’ta Üç İdeoloji’, Ana Dili ve Eğitim Dergisi, Tömer Ankara Üniversitesi,30.sayı 2003 s.7–15
 6. Yeni Bir Bilimsel Yöntemin Referansları,“İmgebilimin Sınırı ya da Sınırsızlığı Üzerine” Arayış, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 7, Sayı 14 2005, s.158–169
 7. Le Rôle des Drogmans Dans la Formation de L’image Turque en Occident, (Batı’da Türk İmajının Oluşumunda Ermeni Çevirmenlerin Rolü), Frankofoni, Şubat Ankara 2006, s.477– 492
 8. Post-Modern Söylemde Dünya Düzeninin /Düzensizliğinin Anlatısı; Kara Film, Dilbilim Dergisi Şubat 2007 Cilt 1, İstanbul s.39–47 (Yüksek Lisans Öğrencileri Figen Emek ve Lale Yücel ile beraber)
 9. İmge, İmaj, İmgebilim, Türk Edebiyatı, Ocak 2007, s.52–55

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitapların da basılan bildiriler:

 1. Yüksek Din Şurası, Ankara 2019
 2. Edebiyata Farklı Bir Yaklaşım: İmgebilim, I. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Aralık 2001 s.427–434
 3. Monarşi’den Cumhuriyet’e Giden yolda Fransız Yazarların Gözüyle Türkiye: III.
  a. Frankofoni Kurultayı Hacettepe Üniversitesi, Kasım 2003 s.341–352

Çağrılı konuşmacı olarak verdiği konferanslar:

 1. Gençliğin Gözünden Dijital Çağ: Bağlantılar, Fırsatlar ve Zorluklar 30 Ağustos 2023
 2. İstanbul Kamu ve Özel Sağlık Kurumları, Sağlık İletişimi Programı, Aralık 2021
 3. Etkili İletişim Semineri İstanbul İl kültür Müdürlüğü 18.01.2018
 4. Avrupa Birliği Yolunda Türkiye’nin Avrupa Birliği Stratejisi ve Türk İmajı, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 18 Ekim 2010

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler :

 1. Fabula, Fransa.
 2. CRLV, Université de Sorbonne IV,Fransa
 3. USOMER (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Merkezi İstanbul)

Ödüller

 • Yüksek Öğretim Kurumu Yurt Dışı Lisansüstü Bursu (Y.L.S.) 1993–1998
Ulusal Basındaki Röportaj ve Demeçleri
 
 1. TRT1 Radyosu, Türk İmgesi ve Batı Nisan 2004
 2. BRT (Beykoz Radyo Tv) İslam ve Türkiye Algısı Ocak 2013
 3. Uzay Tv İslamofobi Nedir?
 4. TRT Haber Terörizm ve Medya 28 Ocak 2015
 5. Dün Barbar Türkler bugün İslamofobi, 4 Ocak 2015 Yenişafak Gazetesi
  http://www.yenisafak.com/yenisafakpazar/dun-barbar-turkler-bugun-islamofobi-2065935
 6. Sözde Ermeni Soykırım İddiaları ve ‘DİASPARA’ 24 Nisan 2015 Sabah Gazetesi http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2015/04/24/diaspara
 7. Amerika’nın İslamofobisi Avrupa Müslümanlarını yakacak, Gerçek Hayat Dergisi, 21
  Kasım 2016
 8. İslamofobinin Dünü, Bugünü ve Geleceği, Beyaz Tarih, 13.04.2018
 9. Fransa’daki Sokak Gösterileri Hakkında Demeç, 31.11.2018 Anadolu Ajansı
 10. Türkiye’nin İletişim Stratejisi Oluşturulmalı, 23.12.2018, Anadolu Ajansı
 11. Bazı Batılı yayın organları seçim haberlerinde tarafsızlığı korumuyor 07.03. 2019 Anadolu Ajansı
 12. İslamofobi ile mücadele Türkiye yalnız bırakılmıştır. 17.03.2019 Anadolu Ajansı
 13. Uzmanlar Samsun’daki ‘Birlik Fotoğrafı’nı Yorumladı, 21.05.2019 Anadolu Ajansı
 14. Pandemi Sonrası Ulus Devlet ve Milliyetçi Akımlar Güçlenecek 13.04.2020, Anadolu Ajansı
 15. Akademideki Kripto FETÖ'cülerin Tespiti İçin 39 Parametrelik 'FETÖMETRE' Önerisi, 23.02.2020 Anadolu Ajansı
 16. Pandemi Sonrası Yeni Dünya Düzeni CNN-TÜRK TV Nisan 2020
 17. Corona ile Mücadelede Türkiye’nin Yardımlarının Dünyada Etkisi Haber Global TV, Nisan 2020
 18. Ayasofya Camii Özel Programı CNN-TÜRK TV, 24 Temmuz 2020
 19. Paris ve Fransa Olayları CNN-TÜRK TV, 26 Ekim 2020
 20. Macron’un İslam’a Yönelik Sözleri CNN-TÜRK TV, 10 Aralık 2020
 21. Avrupa’da PKK ve Türkiye Algısı, CNN-TÜRK TV, 2 Kasım 2021
 22. Sağlık İletişimi Programı, HABERTÜRK TV 20 Aralık 2021
 23. Siyasi Liderliğin Toplumsal Algısı, (An ve Zaman Programı) TV24 1 Ekim 2022
 24. Muhalefetin Geleceğinin Siyasi Analizi AHABER 12 Haziran 2023
 25. CHP’deki İç Çatışmaların Politolojik Yansıması, TÜRK TV 15 Haziran 2023
 26. CHP ve Parti İçi Genel Tablo TVNET 18 Haziran 2023
 27. CHP’de son Gelişmelerin Siyasal Algısı, AHABER, 18 Haziran 2023
 28. CHP’de Zemin Neden Kaygan, CNN-TÜRK TV,20 Haziran 2023
 29. Cumhurbaşkanlığı Seçimini değerlendirme TRT HABER 23 Haziran 2023
 30. Siyasal İletişim Açısından Erdoğan Putin Görüşmesi, AHABER 24 Haziran 2023
 31. İsveçte İslamafobik Eylemler, AHABER 30 Haziran 2023
 32. CHP’de Tahat kavgaları AHABER 7 Temmuz 2023
 33. NATO ve Türkiye AHABER 12 Temmuz 2023
 34. CHP ve Siyasal Analiz AHABER 25 Temmuz 2023
 35. İç Politika Değerlendirmeleri, TVNET 31.08.2023

Kurucusu Olduğu Akademik Yapılar 

 1. USOMER  (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Merkezi, www.usomer.net)
 2. USOMER DERGİ (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Merkezi, www.usomerdergi.com)

Projeler

 1. Uluslararası İslam Konseyi Metaverse Toplantısı.
 2. İslam: Ortak Malzemenin “Öteki” Evladı.
 3. III. İmgebilim Sempozyumu, İslamofobik ve Türkofobik Propagandalar Karşısında Türkiye’nin İletişim Stratejisi.
 4. I. Türk Dünyası. Olimpiyat Oyunları. Projesi.
 5. Siyasal İtibar Yönetimi Projesi.
 6. Uluslararası Sağlık Vadisi Projesi.
 7. Avrupa Kültürlerarası Avrupa Türk Enstitüsü Projesi.
 8. Psikososyal Tükenmişliğin Medyatik Tüketimi, 21 Mart 2021


DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLER

 1. İmgebilim Referansları İle İletişimi Okumak, 11 Kasım 2017
 2. Hayati İnanç İle Gönül Sohbetleri, 21 Haziran 2018
 3. Batı Aydınlanmasında Doğu Temsiliyeti, Prof. Dr. Cengiz ANIK 1 Temmuz 2018
 4. Tez ve Makale Yazımında Mendeley Programının Kullanımı, Erman IŞIK, 13 Mart 2019
 5. Dijital Bağımlılığın Birey ve Kültüre Etkisi, Prof. Dr. Nevzat TARHAN 30 Mart 2019
 6. Kamu Diplomasisi Boyutuyla Dünden Bugüne Türkiye, Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK, 15 Aralık 2019
 7. Psikososyal Tükenmişliğin Medyatik Tüketimi, 20-21 Mart 2021