Serhat Ulağlı - Yayınları

Yayınlar

Uluslar arası İndexe giren dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Le Role de L'exotisme Dans la Formation de L'image Turque, (Türk imajının oluşumunda egzotizmin rolü) STUDI FRANCESI, (A HCI İ ndexi v e SOC A Gu rubu ) İtalya. Şubat 2005- s.315-324
 2. La Maison et La Femme, Occidentalisaiton de la Turquie Dans un Roman de Yakup Kadri Karaosmanoglu, Publif@rme, İtalya, 2005. (hakemli on-line dergi, http://www.publifarum.farum.it/n/02/ulagli.php)
 3. Düşünüyorum Çünkü Öyle İstendi, Siyasal Paradigmalar ve Kültürel Emperyalizm, Ofis 2005 İstanbul 2014

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabın da ( Proceedings) basılan bildiriler :

 1. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI, “Fransız Yazınında Türk Ermeni İmgesi ve Ermeni Soykırım İddialarının Türk İmgesi Üzerine Etkisi”, Uluslararası I. Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Ekim 2003 s.37-50
 2. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI, Ce Qu’est Ou n’est pas L’Imagologie, (İmgebilim Nedir Ne değildir), Uluslararası İmgebilim Sempozyumu/Symposium International d’Imagologie, Muğla Üniversitesi, Muğla 26-28 Nisan 2004, Cilt I, s.15-30
 3. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI, Oryantalize Edilen Bir Yaşam alanı olarak Doğu, Resim ve Edebiyattaki Kimi Tipik örnekler üzerinden Resimdeki Ötekileştirme Stratejilerine İmgebilimsel Bir Yaklaşım, I.Buca Eğitim Fakültesi, Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 2005, s.260-269
 4. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI, Batı Sinemasındaki Türk Kimliğine İmgebilimsel Bir Yaklaşım, VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 1-2 Haziran 2006, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, s.473-479
 5. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI, İmgebilim Referansları Işığında Ermeni Soykırım İddiaları ve Batı Sineması, II.Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi, 7-8 Eylül 2006, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, s.279-285
 6. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI, Bir Sanat Üreteci Olarak İmgesel Sermaye, -Olanı Olduğu Gibi Görmek, Bir İletişim Çözümlemesi-, International Symposium Emotional Intelligence and Communication, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, 7-9 Mayıs 2007, İzmir, s.305-313
 7. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI, Approche Imagologique sur Les Stéréotypes Occıdentaux Et L’opinion Publique Turque Anti-Occidentale A Travers Les Romans Turcs Des XIX Et XX Siècles, la Méditerranée et la culture du dialogue, lieux de rencontre et de mémoire des Européens, P.I.E. Peter Lang S.A. Bruxelles 2008. s. 139-154
 8. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI, “Kolektif ve Ben Kimliğinin Oluşumunda Örtük İmgeler” Edebiyat Fakültesi Dilbilim Dergisi XIX. 2009, C.1, s.139-159
 9. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI Emperyalizm ve Terörizm Kıskacındaki İslam, Uluslararası Terörizm Konferansı-Küresel Barışa Bir Tehdit Olarak Terörizm 31 Ocak 2015 İstanbul
 10. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI Algısal Kategorizasyonlar ve Dinsel Atıflar Işığında İslamofobi, İslamofobi İle Mücadele Stratejileri, Kültürel Kimlikler, Örtük İmgeler ve İdeolojiler, İstanbul Mayıs 2016, Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları, ISBN: 978-975-98076-9-6, S:126-128
 11. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI & Merve EVREN; İslamofobi, İnsan ve Medya Üçgeni; İslamofobi İle Mücadele Stratejileri, Kültürel Kimlikler, Örtük İmgeler ve İdeolojiler, İstanbul Mayıs 2016, Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları, ISBN: 978-975-98076-9-6, S:167-174

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 1. La Théorie de l’Imagologie et la Litterature, (İmgebilim ve Edebiyat) Typographie, Universitat d’Aviero, Aviero, Portekiz.2005 s.225–233
 2. Les Stéréotypes Culturels Et Les Images Dans Le Cinéma,(Sinemada İmajlar ve Kültürel Stereotipiler), Recherches en littérature et civlisation européennes et hispano-américaines, Mélanges Gérard Brey, Presses universitaires de Franche- Comté, Besançon France 2009, s.483–488

Uluslararası Yayın Editörlüğü:

 1. I. Symposium International d’Imagologie = I. Uluslararası İmgebilim Sempozyumu, Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla 2006, (2 cilt)
 2. II.Symposium International d’Imagologie,II. Uluslararası İmgebilim Sempozyumu, İslamofobi İle Mücadele stratejileri, Kültürel Kimlikler İdeolojiler ve Örtük İmgeler,, İstanbul Mayıs 2016, Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları, ISBN: 978-975-98076-9-6

Düzenlediği Uluslararası Etkinlikler:

 1. I.Symposium international d’imagologie: Les Modalités de la perception dans les représentations de l'altérité/ Uluslararası İmgebilim Sempozyumu, Ötekinin sunumlarındaki algılama biçimleri, 26–28 Nisan 2004 Muğla Üniversitesi
 2. Prof.Dr. Gerard DANOU, Paris VII Üniversitesi, FRANSA, Bir Hastalığın Anlatısı Tıp ve Edebiyat, 16.Kasım 2005, Muğla Üniversitesi
 3. Prof.Dr. Rosa Gali PELLEGRĠNĠ, Genova Üniversitesi, ĠTALYA, XVI.yy.dan günümüze Fransız Gezginlerin Gözüyle Türk İmgesi, 15.Kasım 2006 Muğla Üniversitesi
 4. II.Symposium international d’imagologie:Les idéologies, les identités culturelles et les stereotypes, II. Uluslararası İmgebilm Sempozyumu, İdeolojiler, Kültürel Kimlikler ve Stereotpler 25-27 Ocak 2013 İstanbul
 5. Uluslararası Terörizm Konferansı, Küresel bir tehdit olarak Terör, 2015. İstanbul

Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap :

 1. Ötekinin Sunumunda Algılama Farklılıkları, I.Symposium International d’Imagologie Muğla Üniversitesi Yayınları, Muğla 2006
 2. İmgebilim “Öteki”nin Bilimine Giriş, Sinemis, Ankara 2006
 3. Düşsel ve Anlık Bir Yolculuğun Anlatısı, Ruh ÜĢümesi ve Adalet Ağaoğlu, II. Akyaka Edebiyat Günleri, Muğla Üniversitesi yayınları, 2007, s.22–30 (Kitapta bölüm)
 4. İmage de L’Orient Turc dans La Littérature Française, Les İdèes, Les Stéréotypes et Les Stratégies, İSİS, İstanbul 2007
 5. Farlılıkların Doğurduğu Ortak Yaşamın Anlatısı : Korsan Çıkmazı ve Nezihe Meriç, III. Akyaka Edebiyat Günleri, Muğla Üniversitesi yayınları, Muğla Üniversitesi Basımevi, Muğla 2009, s.17-22 (Kitapta bölüm)
 6. İslamofobi ile Mücadele Stratejileri, Kültürel Kimlikler İdeolojiler ve Örtük İmgeler. II.Symposium International d’Imagologie, Beykoz Belediyesi 2016
 7. Siyasal Dalkavukluğun Retorik Anlatısı, Ofis 2005 İstanbul 2015
 8. Düşünüyorum Çünkü Öyle İstendi, Siyasal Paradigmalar ve Kültürel Emperyalizm, Ofis 2005 İstanbul 2014
 9. Batı'da Öteki'nin Kültürel ve İdeolojik Dönüşümü Türkofobi ve İslamofobi, Efe Akademi Yayınları , 2017 İstanbul
 10. İmgebilim "Öteki"nin Bilimine Giriş, Motto, İstanbul 2018 (2. Baskı)
 11. Kişilerarası İletişim Güncel Yaklaşımlar ve Kuramsal Temeller, Editör Prof. Dr. Serhat ULAĞLI, Motto, İstanbul 2018
 12. Toplumsal İletişim Dili Olarak Kimlik, Editör Prof. Dr. Serhat ULAĞLI, Motto, İstanbul 2018
 13. İletişim Çalışmaları, Editör Prof. Dr. Serhat ULAĞLI, Motto, İstanbul 2018

Ulusal dergilerde hakamli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Fransız Yazınında Türk İmgesi’, Ana Dili Dil ve Eğitim Dergisi, Tömer Ankara Üniversitesi, 27.sayı, 2002
 2. Flaubert’in İzinde Bir Türk Romancısı: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’ Ana Dili Dil ve Eğitim Dergisi, Tömer Ankara Üniversitesi, 28. sayı 2003
 3. Kiralık Konak’ta Üç İdeoloji’, Ana Dili ve Eğitim Dergisi, Tömer Ankara Üniversitesi,30.sayı 2003 s.7–15
 4. Yeni Bir Bilimsel Yöntemin Referansları –“İmgebilimin Sınırı ya da Sınırsızlığı Üzerine” Arayış, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 7, Sayı 14 2005, s.158–169
 5. Le Rôle des Drogmans Dans la Formation de L’image Turque en Occident, (Batı’da Türk İmajının oluşumunda Ermeni çevirmenlerin Rolü), Frankofoni, Şubat Ankara 2006, s.477–492
 6. Post-Modern Söylemde Dünya Düzeninin /Düzensizliğinin Anlatısı; Kara Film, Dilbilim Dergisi şubat 2007 Cilt 1, İstanbul s.39–47 ( yüksek lisans öğrencileri Figen Emek ve Lale Yücel ile beraber )
 7. İmge, İmage, İmgebilim, Türk Edebiyatı, Ocak 2007, s.52–55

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitapların da basılan bildiriler:

 1. Edebiyata Farklı Bir Yaklaşım: İmgebilim, I. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Aralık 2001 s.427–434
 2. Monarşi’den Cumhuriyet’e Giden yolda Fransız Yazarların Gözüyle Türkiye: III. Frankofoni Kurultayı Hacettepe Üniversitesi, Kasım 2003 s.341–352

Çağrılı konuşmacı olarak verdiği konferanslar:

 1. Avrupa Birliği Yolunda Türkiyenin Avrupa Birliği Stratejisi ve Türk İmajı, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 18 Ekim 2010