Yayınlarım

Serhat Ulağlı

Serhat Ulağlı - Yayınlarım

Yayınlar

Uluslar arası İndexe giren dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Le Role de L'exotisme Dans la Formation de L'image Turque, (Türk imajının oluşumunda egzotizmin rolü) STUDI FRANCESI, (A HCI İ ndexi v e SOC A Gu rubu ) İtalya. Şubat 2005- s.315-324
 2. La Maison et La Femme, Occidentalisaiton de la Turquie Dans un Roman de Yakup Kadri Karaosmanoglu, Publif@rme, İtalya, 2005. (hakemli on-line dergi, http://www.publifarum.farum.it/n/02/ulagli.php)
 3. Düşünüyorum Çünkü Öyle İstendi, Siyasal Paradigmalar ve Kültürel Emperyalizm, Ofis 2005 İstanbul 2014
 4. Emrah ERİŞ&Serhat ULAĞLI, Kültürel Ögelerin Basin Çevirileri ve Muhtemel Farkliliklar, Asos Journal, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 55, Ekim2017, s. 511-522

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabın da ( Proceedings) basılan bildiriler :

 1. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI, “Fransız Yazınında Türk Ermeni İmgesi ve Ermeni Soykırım İddialarının Türk İmgesi Üzerine Etkisi”, Uluslararası I. Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Ekim 2003 s.37-50
 2. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI, Ce Qu’est Ou n’est pas L’Imagologie, (İmgebilim Nedir Ne değildir), Uluslararası İmgebilim Sempozyumu/Symposium International d’Imagologie, Muğla Üniversitesi, Muğla 26-28 Nisan 2004, Cilt I, s.15-30
 3. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI, Oryantalize Edilen Bir Yaşam alanı olarak Doğu, Resim ve Edebiyattaki Kimi Tipik örnekler üzerinden Resimdeki Ötekileştirme Stratejilerine İmgebilimsel Bir Yaklaşım, I.Buca Eğitim Fakültesi, Uluslararası Görsel Sanatlar Buluşması, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 2005, s.260-269
 4. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI, Batı Sinemasındaki Türk Kimliğine İmgebilimsel Bir Yaklaşım, VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 1-2 Haziran 2006, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, s.473-479
 5. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI, İmgebilim Referansları Işığında Ermeni Soykırım İddiaları ve Batı Sineması, II.Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi, 7-8 Eylül 2006, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, s.279-285
 6. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI, Bir Sanat Üreteci Olarak İmgesel Sermaye, -Olanı Olduğu Gibi Görmek, Bir İletişim Çözümlemesi-, International Symposium Emotional Intelligence and Communication, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, 7-9 Mayıs 2007, İzmir, s.305-313
 7. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI, Approche Imagologique sur Les Stéréotypes Occıdentaux Et L’opinion Publique Turque Anti-Occidentale A Travers Les Romans Turcs Des XIX Et XX Siècles, la Méditerranée et la culture du dialogue, lieux de rencontre et de mémoire des Européens, P.I.E. Peter Lang S.A. Bruxelles 2008. s. 139-154
 8. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI, “Kolektif ve Ben Kimliğinin Oluşumunda Örtük İmgeler” Edebiyat Fakültesi Dilbilim Dergisi XIX. 2009, C.1, s.139-159
 9. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI Emperyalizm ve Terörizm Kıskacındaki İslam, Uluslararası Terörizm Konferansı-Küresel Barışa Bir Tehdit Olarak Terörizm 31 Ocak 2015 İstanbul
 10. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI Algısal Kategorizasyonlar ve Dinsel Atıflar Işığında İslamofobi, İslamofobi İle Mücadele Stratejileri, Kültürel Kimlikler, Örtük İmgeler ve İdeolojiler, İstanbul Mayıs 2016, Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları, ISBN: 978-975-98076-9-6, S:126-128
 11. Doç. Dr. Serhat ULAĞLI & Merve EVREN; İslamofobi, İnsan ve Medya Üçgeni; İslamofobi İle Mücadele Stratejileri, Kültürel Kimlikler, Örtük İmgeler ve İdeolojiler, İstanbul Mayıs 2016, Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları, ISBN: 978-975-98076-9-6, S:167-174
 12. Emrah ERİŞ & Serhat ULAĞLI Recontextualization In News Titles: A Multilingual Study (12.05.2017 -14.05.2017), Yayın Yeri:6 th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 2017

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 1. Toplumsal İnşa Süreci ve İletişimsel Paradigmalar, Editör Prof. Dr.  Serhat ULAĞLI, Orhun Doğuş YILMAZ, Nobel Akademik Yayınevi, Ankara, 2020
 2. Kimlik İnşa Süreci ve İletişimsel Paradigmalar, Editör Prof. Dr.  Serhat ULAĞLI, Orhun     Doğuş YILMAZ, Nobel Nobel Akademik Yayınevi, Ankara, 2020
 3. Batı’da Öteki'nin Kültürel ve İdeolojik Dönüşümü Türkofobi ve İslamofobi, Efe Akademi Yayınları, 2017 İstanbul
 4. Siyasal Dalkavukluğun Retorik Anlatısı, Efe Akademi Yayınları, 2005 İstanbul 2015
 5. Düşünüyorum Çünkü Öyle İstendi, Siyasal Paradigmalar ve Kültürel Emperyalizm, Efe Akademi Yayınları, 2005 İstanbul 2014
 6. Prof. Dr.  Serhat ULAĞLI, Orhun Doğuş YILMAZ, Marshall Mcluhan’ın Medyum Mesajın Kendisidir Teorisinin Yeni Medyada Sınanması: Twitter ve İnstagram Örneği, Toplumsal İnşa Süreci ve İletişimsel Paradigmalar, Editör Prof. Dr.  Serhat ULAĞLI, Orhun Doğuş YILMAZ, Nobel Akademik Yayınevi Ankara 2020
 7. Prof. Dr.  Serhat ULAĞLI, Orhun Doğuş YILMAZ, Kültür Endüstrisi ve Popüler Kültür Kavramlarının Ana Akım Paradigması ve Eleştirel Paradigma Bağlamında İncelenmesi, Kimlik İnşa Süreci ve İletişimsel Paradigmalar, Editör Prof. Dr.  Serhat ULAĞLI, Orhun Doğuş YILMAZ, Nobel Akademik Yayınevi Ankara2020
 8. Les Stéréotypes Culturels Et Les Images Dans Le Cinéma, (Sinemada İmajlar ve Kültürel Stereotipiler), Recherches en littérature et civlisation européennes et hispano- américaines, Mélanges Gérard Brey, Presses universitaires de Franche- Comté, Besançon France, 2009, s.483–488
 9. La Théorie de l’Imagologie et la Litterature, (İmgebilim ve Edebiyat) Typographie, Universitat d’Aviero, Aviero, Portekiz.2005 s.225–233
 10. Stereotipler 6. Bölüm; Ed, Orhun Doğuş YILMAZ, Kamuoyu Walter Lippmann, (Çeviri) 
 11. Kendi Kendine Yeten Toplum 17. Bölüm; Ed, Orhun Doğuş YILMAZ, Kamuoyu 
 12. Stereotipler 6. Bölüm Bölüm; Ed, Orhun Doğuş YILMAZ, Kamuoyu  Walter Lippmann, (Çeviri), Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2020 

Uluslararası Yayın Editörlüğü:

 1. I. Symposium International d’Imagologie = I. Uluslararası İmgebilim Sempozyumu, Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla 2006, (2 cilt)
 2. II.Symposium International d’Imagologie,II. Uluslararası İmgebilim Sempozyumu, İslamofobi İle Mücadele stratejileri, Kültürel Kimlikler İdeolojiler ve Örtük İmgeler,, İstanbul Mayıs 2016, Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları, ISBN: 978-975-98076-9-6

Düzenlediği Uluslararası Etkinlikler:

 1. I.Symposium international d’imagologie: Les Modalités de la perception dans les représentations de l'altérité/ Uluslararası İmgebilim Sempozyumu, Ötekinin sunumlarındaki algılama biçimleri, 26–28 Nisan 2004 Muğla Üniversitesi
 2. Prof.Dr. Gerard DANOU, Paris VII Üniversitesi, FRANSA, Bir Hastalığın Anlatısı Tıp ve Edebiyat, 16.Kasım 2005, Muğla Üniversitesi
 3. Prof.Dr. Rosa Gali PELLEGRĠNĠ, Genova Üniversitesi, ĠTALYA, XVI.yy.dan günümüze Fransız Gezginlerin Gözüyle Türk İmgesi, 15.Kasım 2006 Muğla Üniversitesi
 4. II.Symposium international d’imagologie:Les idéologies, les identités culturelles et les stereotypes, II. Uluslararası İmgebilm Sempozyumu, İdeolojiler, Kültürel Kimlikler ve Stereotpler 25-27 Ocak 2013 İstanbul
 5. Uluslararası Terörizm Konferansı, Küresel bir tehdit olarak Terör, 2015. İstanbul

Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap :

 1. Ötekinin Sunumunda Algılama Farklılıkları, I.Symposium International d’Imagologie Muğla Üniversitesi Yayınları, Muğla 2006
 2. İmgebilim “Öteki”nin Bilimine Giriş, Sinemis, Ankara 2006
 3. Düşsel ve Anlık Bir Yolculuğun Anlatısı, Ruh ÜĢümesi ve Adalet Ağaoğlu, II. Akyaka Edebiyat Günleri, Muğla Üniversitesi yayınları, 2007, s.22–30 (Kitapta bölüm)
 4. İmage de L’Orient Turc dans La Littérature Française, Les İdèes, Les Stéréotypes et Les Stratégies, İSİS, İstanbul 2007
 5. Farlılıkların Doğurduğu Ortak Yaşamın Anlatısı : Korsan Çıkmazı ve Nezihe Meriç, III. Akyaka Edebiyat Günleri, Muğla Üniversitesi yayınları, Muğla Üniversitesi Basımevi, Muğla 2009, s.17-22 (Kitapta bölüm)
 6. İslamofobi ile Mücadele Stratejileri, Kültürel Kimlikler İdeolojiler ve Örtük İmgeler. II.Symposium International d’Imagologie, Beykoz Belediyesi 2016
 7. Siyasal Dalkavukluğun Retorik Anlatısı, Ofis 2005 İstanbul 2015
 8. Düşünüyorum Çünkü Öyle İstendi, Siyasal Paradigmalar ve Kültürel Emperyalizm, Ofis 2005 İstanbul 2014
 9. Batı'da Öteki'nin Kültürel ve İdeolojik Dönüşümü Türkofobi ve İslamofobi, Efe Akademi Yayınları , 2017 İstanbul
 10. İmgebilim "Öteki"nin Bilimine Giriş, Motto, İstanbul 2018 (2. Baskı)
 11. Kişilerarası İletişim Güncel Yaklaşımlar ve Kuramsal Temeller, Editör Prof. Dr. Serhat ULAĞLI, Motto, İstanbul 2018
 12. Toplumsal İletişim Dili Olarak Kimlik, Editör Prof. Dr. Serhat ULAĞLI, Motto, İstanbul 2018
 13. İletişim Çalışmaları, Editör Prof. Dr. Serhat ULAĞLI, Motto, İstanbul 2018
 14. Verda, Motto Yayınevi, İstanbul 2020
Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitapta Bölüm :
 1. Serhat ULAĞLI & Emrah ERİŞ İdeolojinin İletişim Dili Olarak İmgeler, İletişime Epistemolojik Bir Bakış, Motto Yayınları 2018
 2. Serhat ULAĞLI & Emrah ERİŞ, İnsanın İdeolojik İmgesi: Beden Politikası, Toplumsal İletişim Dili Olarak Kimlikler, Motto Yayınları 2018
 3. Serhat ULAĞLI, Kültürlerarası İletişim ve Etkileşim Aracı Olarak Folklorik Anlatıları, İmgelerarasılık ile Yeniden Okumak, s. 258 -280 Kişilerarası İletişim Güncel Yaklaşımlar ve Kuramsal Temeller, Editör Prof. Dr.  Serhat ULAĞLI, Motto, İstanbul 2018
 4. Serhat ULAĞLI & Emrah ERİŞ, Kültürlerarasılık ve Çeviri İlişkisi s.302-312 Kişilerarası İletişim Güncel Yaklaşımlar ve Kuramsal Temeller, Editör Prof. Dr. Serhat ULAĞLI, Motto, İstanbul 2018
 5. Serhat ULAĞLI, Farlılıkların Doğurduğu Ortak Yaşamın Anlatısı: Korsan Çıkmazı ve Nezihe Meriç, III. Akyaka Edebiyat Günleri, Muğla Üniversitesi yayınları, Muğla Üniversitesi Basımevi, Muğla 2009, s.17-22 (Kitapta bölüm)
 6. Serhat ULAĞLI, Düşsel ve Anlık Bir Yolculuğun Anlatısı, Ruh Üşümesi ve Adalet Ağaoğlu, II. Akyaka Edebiyat Günleri, Muğla Üniversitesi yayınları, 2007, s.22–30 (Kitapta bölüm)

Ulusal dergilerde hakamli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Fransız Yazınında Türk İmgesi’, Ana Dili Dil ve Eğitim Dergisi, Tömer Ankara Üniversitesi, 27.sayı, 2002
 2. Flaubert’in İzinde Bir Türk Romancısı: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’ Ana Dili Dil ve Eğitim Dergisi, Tömer Ankara Üniversitesi, 28. sayı 2003
 3. Kiralık Konak’ta Üç İdeoloji’, Ana Dili ve Eğitim Dergisi, Tömer Ankara Üniversitesi,30.sayı 2003 s.7–15
 4. Yeni Bir Bilimsel Yöntemin Referansları –“İmgebilimin Sınırı ya da Sınırsızlığı Üzerine” Arayış, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 7, Sayı 14 2005, s.158–169
 5. Le Rôle des Drogmans Dans la Formation de L’image Turque en Occident, (Batı’da Türk İmajının oluşumunda Ermeni çevirmenlerin Rolü), Frankofoni, Şubat Ankara 2006, s.477–492
 6. Post-Modern Söylemde Dünya Düzeninin /Düzensizliğinin Anlatısı; Kara Film, Dilbilim Dergisi şubat 2007 Cilt 1, İstanbul s.39–47 ( yüksek lisans öğrencileri Figen Emek ve Lale Yücel ile beraber )
 7. İmge, İmage, İmgebilim, Türk Edebiyatı, Ocak 2007, s.52–55

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitapların da basılan bildiriler:

 1. Edebiyata Farklı Bir Yaklaşım: İmgebilim, I. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Aralık 2001 s.427–434
 2. Monarşi’den Cumhuriyet’e Giden yolda Fransız Yazarların Gözüyle Türkiye: III. Frankofoni Kurultayı Hacettepe Üniversitesi, Kasım 2003 s.341–352

Çağrılı konuşmacı olarak verdiği konferanslar:

 1. Avrupa Birliği Yolunda Türkiyenin Avrupa Birliği Stratejisi ve Türk İmajı, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 18 Ekim 2010
 2. Etkili İletişim Semineri İstanbul İl kültür Müdürlüğü 18.01.2018

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler :

 1. Fabula, Fransa.
 2. CRLV, Université de Sorbonne IV,Fransa
 3. USOMER (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Merkezi İstanbul

Ödüller

 • Yüksek Öğretim Kurumu Yurt Dışı Lisansüstü Bursu (Y.L.S.) 1993–1998
Ulusal Basındaki Röportaj ve Demeçleri
 
 1. TRT1 Radyosu, Türk İmgesi ve Batı Nisan 2004
 2. BRT (Beykoz Radyo Tv) İslam ve Türkiye Algısı Ocak 2013
 3. Uzay Tv İslamofobi Nedir?
 4. TRT Haber Terörizm ve Medya 28 Ocak 2015
 5. Dün Barbar Türkler bugün İslamofobi, 4 Ocak 2015 Yenişafak Gazetesi http://www.yenisafak.com/yenisafakpazar/dun-barbar-turkler-bugun-islamofobi-2065935
 6. Sözde Ermeni Soykırım İddiaları ve ‘DİASPARA’ 24 Nisan 2015 Sabah Gazetesi http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2015/04/24/diaspara
 7. Amerika’nın İslamofobisi Avrupa Müslümanlarını yakacak, Gerçek Hayat Dergisi, 21 Kasım 2016
 8. İslamofobinin Dünü, Bugünü ve Geleceği,  Beyaz Tarih, 13.04.2018
 9. Fransa’daki Sokak Gösterileri Hakkında Demeç, 31.11.2018 Anadolu Ajansı
 10. Türkiye’nin İletişim Stratejisi Oluşturulmalı, 23.12.2018, Anadolu Ajansı
 11. Bazı Batılı yayın organları seçim haberlerinde tarafsızlığı korumuyor 07.03. 2019 Anadolu Ajansı
 12. İslamofobi ile mücadele Türkiye yalnız bırakılmıştır. 17.03.2019 Anadolu Ajansı
 13. Uzmanlar Samsun’daki ‘Birlik Fotoğrafı’nı Yorumladı, 21.05.2019 Anadolu Ajansı
 14. Pandemi Sonrası Ulus Devlet ve Milliyetçi Akımlar Güçlenecek 13.04.2020, Anadolu Ajansı
 15. Akademideki Kripto Fetö'cülerin Tespiti Için 39 Parametrelik 'FETÖMETRE' Önerisi, 23.02.2020 Anadolu Ajansı

Kurucusu Olduğu Akademik Yapılar 

 1. USOMER  (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Merkezi, www.usomer.net)
 2. USOMER DERGİ (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Merkezi, www.usomerdergi.com)